Skocz do treści →

Kategoria: Aktualności

Koronawirus – Grantland w trybie „home office”

Sza­now­ni Państwo,

W związ­ku z zagro­że­niem koro­na­wi­ru­sem od ponie­dział­ku 16 mar­ca duża część nasze­go zespo­łu prze­cho­dzi na tryb pra­cy zdal­nej (tele­pra­ca z domu).

Biu­ro tak­że dzia­ła – będzie­my dyżurować.

Nato­miast pra­ce mery­to­rycz­ne nad pro­jek­ta­mi, warsz­ta­ty, dys­ku­sje nad reko­men­da­cja­mi, opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji, przy­go­to­wa­nia do pane­li itp. będzie­my reali­zo­wać w sto­so­wa­nym przez nas już od dłuż­sze­go cza­su try­bie telekonferencji.

Jeże­li macie Pań­stwo jakie­kol­wiek pre­fe­ren­cje odno­śnie tech­no­lo­gii i narzę­dzi tele­kon­fe­ren­cyj­nych, pro­si­my o infor­ma­cję. Doło­ży­my wszel­kich sta­rań, żeby dosto­so­wać się do Pań­stwa możliwości.

Komentowanie jest wyłączone.

GameINN 2020

Nasze pro­jek­ty zosta­ły doce­nio­ne w 2016, 2017 i 2019 roku  Nowy Game­INN już został ogło­szo­ny! Nabór Game­INN 2019 będzie trwał do 16 mar­ca 2020 roku. Wciąż poszu­ku­je­my inspi­ra­cji i nowych wyzwań biz­ne­so­wych. A czy ktoś pomyślał,…

Komentowanie jest wyłączone.

INNOSHIP – dotacje dla branży stoczniowej i nie tylko

Nowy pro­gram – Inno­SHIP Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w opu­bli­ko­wa­nym har­mo­no­gra­mie kon­kur­sów Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój na 2018 rok zapo­wie­dzia­ło, że będą dota­cje w ramach Dzia­ła­nia 1.2 Sek­to­ro­we pro­gra­my B+R dla sektora…

Komentowanie jest wyłączone.

Dotacje Horyzont 2020

Hory­zont 2020 to pro­gram Komi­sji Euro­pej­skiej – naj­więk­sze unij­ne dota­cje do badań i inno­wa­cji w histo­rii. Jest reali­zo­wa­ny za pomo­cą wie­lo­let­nich pro­gra­mów roboczych.

Pro­gram prac w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020 obej­mu­ją­cy lata budże­to­we 2018, 2019 i 2020 to budżet w wyso­ko­ści oko­ło 30 miliar­dów euro…

Komentowanie jest wyłączone.

Dotacje na projekty medyczne

W Komi­sji Euro­pej­skiej wciąż trwa­ją kon­sul­ta­cje nad Pro­gra­ma­mi Pra­cy Hory­zon­tu 2020 na lata 2018–2020, któ­re w osta­tecz­nym kształ­cie mają być opu­bli­ko­wa­ne w paź­dzier­ni­ku 2017 r. Są oczy­wi­ście dostęp­ne pro­jek­ty pro­gra­mów w wer­sjach robo­czych. Dzię­ki temu może­my pra­co­wać kon­cep­cyj­nie nad pomy­sła­mi naszych Part­ne­rów i Klientów…

Komentowanie jest wyłączone.

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe dla firm

Kie­dy nasi kon­sul­tan­ci i eks­per­ci jesz­cze przed akce­sją do UE jeź­dzi­li do sta­rych kra­jów Unii uczyć się fun­du­szy, czę­sto pada­ło sfor­mu­ło­wa­nie, że fun­du­sze euro­pej­skie inspi­ru­ją. Nie mogli­śmy wte­dy zro­zu­mieć, jak to zadzia­ła w prak­ty­ce w naszym kraju…

Komentowanie jest wyłączone.

Dotacje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

W bie­żą­cej per­spek­ty­wie Unii Euro­pej­skiej, a raczej już w tyl­ko w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych lat 2017–2020, wciąż spo­dzie­wa­my się dota­cji na miesz­kal­nic­two przede wszyst­kim dla wspól­not miesz­ka­nio­wych, spół­dziel­ni, a tak­że samo­rzą­dów. O środ­ki bezzwrotne…

Komentowanie jest wyłączone.

Szansa dla innowacyjnych firm motoryzacyjnych – dotacje

Dota­cje na inno­wa­cje moto­ry­za­cyj­ne – INNOMOTO To nowy pro­gram sek­to­ro­wy – dota­cje na inno­wa­cje moto­ry­za­cyj­ne, dla pol­skiej bran­ży auto­mo­ti­ve. NCBiR ogło­si­ło pierw­szy nabór. INNOMOTO to szan­sa dla firm moto­ry­za­cyj­nych, które…

Komentowanie jest wyłączone.

Dotacje na inwestycje dla firm w łódzkim

Łódz­kie Cen­trum Obsłu­gi Przed­się­bior­cy wła­śnie ogło­si­ło kolej­ny nabór wnio­sków o dota­cje dla mikro‑, małych i śred­nich firm. Cho­dzi o Dzia­ła­nie II.3: Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści MŚP w ramach Osi prio­ry­te­to­wej II: Inno­wa­cyj­na i kon­ku­ren­cyj­na gospo­dar­ka RPO WŁ 2014–2020…

Komentowanie jest wyłączone.