Skocz do treści →

INNOSHIP – dotacje dla branży stoczniowej i nie tylko

Nowy program – InnoSHIP

Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w opu­bli­ko­wa­nym har­mo­no­gra­mie kon­kur­sów Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój na 2018 rok zapo­wie­dzia­ło, że będą dota­cje w ramach Dzia­ła­nia 1.2 Sek­to­ro­we pro­gra­my B+R dla sek­to­ra stocz­nio­we­go. Nowy pro­gram nosi nazwę InnoSHIP.

Już nie­dłu­go będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje, a tyl­ko nie­licz­ni o tym wie­dzą. Nabór roz­pocz­nie się 30 kwiet­nia i potrwa do 29 czerw­ca 2018 roku.

Rodzaje projektów

War­to zapo­znać się z peł­ną agen­dą badaw­czą, ale pokrót­ce: dota­cje otrzy­ma­ją pro­jek­ty ukie­run­ko­wa­ne na opra­co­wy­wa­nie nowych pro­duk­tów, pro­ce­sów i usług lub wpro­wa­dza­nia zna­czą­cych ulep­szeń do ist­nie­ją­cych pro­duk­tów, pro­ce­sów i usług w sek­to­rze stocz­nio­wym; wpi­su­ją­ce się w obszary:

 • nowo­cze­sne meto­dy i narzę­dzia wspie­ra­ją­ce pro­ces pro­jek­to­wa­nia oraz eks­plo­ata­cji jed­no­stek pływających,
 • roz­wój i wdro­że­nie nowo­cze­snych, przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go oraz speł­nia­ją­cych aktu­al­ne i przy­szłe nor­my śro­do­wi­sko­we form zasi­la­nia w ener­gię dla jed­no­stek pły­wa­ją­cych wraz z infra­struk­tu­rą towarzyszącą,
 • pro­to­ty­po­we kon­struk­cje i obiek­ty pły­wa­ją­ce oraz inne obiek­ty tech­nicz­ne wraz z wypo­sa­że­niem wdra­ża­ją­ce naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne, prze­zna­czo­ne dla róż­nych zasto­so­wań i typów żeglu­gi oraz dla gospo­dar­cze­go wyko­rzy­sta­nia zaso­bów morza,
 • opra­co­wa­nie pro­to­ty­po­wych, nowa­tor­skich kon­struk­cji obiek­tów nabrze­ża oraz tech­no­lo­gii do tych obiek­tów wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność stoczniową,
 • opra­co­wa­nie i wery­fi­ka­cja w ska­li demon­stra­cyj­nej nowo­cze­snych, hory­zon­tal­nych tech­nik wytwa­rza­nia w dzia­łal­no­ści stoczniowej.

Pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we (B+R) powin­ny obej­mo­wać bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we lub wyłącz­nie pra­ce roz­wo­jo­we, któ­re mogą być uzu­peł­nio­ne o pra­ce przedwdrożeniowe.

Pra­ce przed­wdro­że­nio­we – dzia­ła­nia przy­go­to­waw­cze do wdro­że­nia wyni­ków badań prze­my­sło­wych i eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych w dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, umoż­li­wia­ją­ce dopro­wa­dze­nie roz­wią­za­nia będą­ce­go przed­mio­tem pro­jek­tu do eta­pu, kie­dy będzie moż­na je sko­mer­cja­li­zo­wać (np. opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji wdro­że­nio­wej, usłu­gi rzecz­ni­ka paten­to­we­go, testy, cer­ty­fi­ka­cja, bada­nia ryn­ku) – do 20% cał­ko­wi­tych kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych projektu.

Warun­kiem otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia jest zobo­wią­za­nie się w cią­gu 3 lat od zakoń­cze­nia reali­za­cji pro­jek­tu do komer­cja­li­za­cji wyni­ków prac B+R, rozu­mia­nej jako wdro­że­nie wyni­ków pro­jek­tu we wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przed­się­bior­cy lub udzie­le­nie licen­cji lub sprze­daż wyni­ków pro­jek­tu w celu ich wpro­wa­dza­nia do dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej inne­go przedsiębiorcy.

InnoSHIP w liczbach

 • Okres reali­za­cji pro­jek­tu – do 3 lat;
 • Bene­fi­cjen­ci – przed­się­bior­stwa lub kon­sor­cja skła­da­ją­ce się z przedsiębiorstw;
 • Mini­mal­na war­tość pro­jek­tu – 2 mln zł;
 • Mak­sy­mal­na war­tość pro­jek­tu – 60 mln zł.

Poziom dofinansowania

Bada­nia przemysłowe:

 • mikro- i małe przed­się­bior­stwa – 80%
 • śred­nie przed­się­bior­stwa – 75%
 • duże przed­się­bior­stwa – 65%

Pra­ce rozwojowe:

 • mikro- i małe przed­się­bior­stwa – 60%
 • śred­nie przed­się­bior­stwa – 50%
 • duże przed­się­bior­stwa – 40%
 • pra­ce przed­wdro­że­nio­we – pomoc de mini­mis – 90%
 • pra­ce przed­wdro­że­nio­we – usłu­gi dorad­cze dla MŚP – 50%

Koszty kwalifikowane

W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • Kosz­ty bezpośrednie: 
  • wyna­gro­dze­nia wraz z poza­pła­co­wy­mi kosz­ta­mi pra­cy, w tym umo­wy zlecenia,
  • pod­wy­ko­naw­stwo (zle­ca­ne przed­się­bior­stwom, jed­nost­kom nauko­wym, i in.), w tym umo­wy o dzieło;
 • Pozo­sta­łe kosz­ty bez­po­śred­nie, w tym: 
  • kosz­ty apa­ra­tu­ry nauko­wo-badaw­czej i innych urzą­dzeń słu­żą­cych celom badaw­czym (amor­ty­za­cja, odpłat­ne korzystanie),
  • kosz­ty war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych – mogą zostać naby­te wyłącz­nie od uczel­ni publicz­nej, pań­stwo­we­go insty­tu­tu badaw­cze­go, insty­tu­tu PAN lub innej jed­nost­ki nauko­wej będą­cej orga­ni­za­cją pro­wa­dzą­cą bada­nia i upo­wszech­nia­ją­cą wie­dzę (nie doty­czy zaku­pów licen­cji na systemy/​oprogramowanie powszech­nie dostęp­ne w sprze­da­ży), naby­cie od innych pod­mio­tów wyma­ga uzy­ska­nia zgo­dy IP;
  • kosz­ty budyn­ków i grun­tów (dzier­ża­wa grun­tów, wie­czy­ste użyt­ko­wa­nie grun­tów, amor­ty­za­cja budyn­ków) – do 10% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych projektu,
  • pozo­sta­łe kosz­ty ope­ra­cyj­ne (m.in. mate­ria­ły, sprzęt labo­ra­to­ryj­ny, koszt utrzy­ma­nia linii tech­no­lo­gicz­nych, wyna­jem powierzch­ni labo­ra­to­ryj­nej, ele­men­ty słu­żą­ce do budo­wy i na sta­łe zain­sta­lo­wa­ne w pro­to­ty­pie, insta­la­cji pilo­ta­żo­wej lub demon­stra­cyj­nej, kosz­ty pro­mo­cji pro­jek­tu, koszt audy­tu zewnętrznego);
 • Kosz­ty pośrednie: 
  • ryczałt do 25% kosz­tów bez­po­śred­nich, z wyłą­cze­niem pod­wy­ko­naw­stwa (m.in. kosz­ty wynaj­mu lub utrzy­ma­nia budyn­ków, kosz­ty admi­ni­stra­cyj­ne, kosz­ty wyna­gro­dzeń per­so­ne­lu zarzą­dza­ją­ce­go i per­so­ne­lu wspar­cia, kosz­ty dele­ga­cji) – nie ma obo­wiąz­ku roz­li­cza­nia doku­men­tów księgowych.

W ramach prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis):

 • Kosz­ty bezpośrednie: 
  • wyna­gro­dze­nia wraz z poza­pła­co­wy­mi kosz­ta­mi pracy,
  • pod­wy­ko­naw­stwo;
 • Pozo­sta­łe kosz­ty bez­po­śred­nie, w tym: 
  • kosz­ty narzę­dzi i sprzętu,
  • kosz­ty budyn­ków i grun­tów – do 10% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych projektu,
  • pozo­sta­łe kosz­ty operacyjne;
 • Kosz­ty pośrednie: 
  • ryczałt do 25% kosz­tów bez­po­śred­nich, z wyłą­cze­niem pod­wy­ko­naw­stwa (m.in. kosz­ty wynaj­mu lub utrzy­ma­nia budyn­ków, kosz­ty admi­ni­stra­cyj­ne, kosz­ty wyna­gro­dzeń per­so­ne­lu zarzą­dza­ją­ce­go i per­so­ne­lu wspar­cia, kosz­ty dele­ga­cji) – nie ma obo­wiąz­ku roz­li­cza­nia doku­men­tów księ­go­wych; kosz­ty pośred­nie nie mogą sta­no­wić wię­cej niż 15% cał­ko­wi­tych kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych prac przed­wdro­że­nio­wych finan­so­wa­nych w ramach pomo­cy de minimis.

W ramach prac przedwdrożeniowych świadczonych jako usługi doradcze:

 • Pod­wy­ko­naw­stwo.

Opublikowano w: Aktualności