Skocz do treści →

Dotacje Horyzont 2020

Dotacje Horyzont 2020 od 2018 r. do 2020 r.

Hory­zont 2020 to pro­gram Komi­sji Euro­pej­skiej –  naj­więk­sze unij­ne dota­cje do badań i inno­wa­cji w histo­rii. Jest reali­zo­wa­ny za pomo­cą wie­lo­let­nich pro­gra­mów roboczych.

Pro­gram prac w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020 obej­mu­ją­cy lata budże­to­we 2018, 2019 i 2020 to budżet w wyso­ko­ści oko­ło 30 miliar­dów euro.

Zgod­nie z Pro­gra­mem pra­cy na lata 2018–2020 zde­cy­do­wa­na więk­szość dota­cji jest przy­zna­wa­na w wyni­ku kon­kur­sów na pro­jek­ty reali­zo­wa­ne przez bada­czy, przed­się­bior­stwa i inne orga­ni­za­cje z dowol­ne­go pań­stwa człon­kow­skie­go UE lub z kra­jów sto­wa­rzy­szo­nych z pro­gra­mem Hory­zont 2020. W kon­kur­sach mogą uczest­ni­czyć orga­ni­za­cje z tzw. kra­jów trzecich.

Co nowego w dotacjach przyniósł Program pracy na lata 2018 – 2020?

Pro­gram prac na lata 2018–2020 powstał w opar­ciu o obszer­ną oce­nę śród­o­kre­so­wą pro­gra­mu Hory­zont 2020. Jest rów­nież odpo­wie­dzią na aktu­al­ne prio­ry­te­ty poli­tycz­ne Komi­sji Euro­pej­skiej i toru­je dro­gę jej następ­ne­mu programowi.

Naj­waż­niej­sze jest wspar­cie inno­wa­cji two­rzą­cych rynek, a tak­że zin­te­gro­wa­ne dzia­ła­nia zwa­ne „focus are­as” oraz nacisk na bar­dziej efek­tyw­ne upo­wszech­nia­nie wyni­ków prac i otwar­ty dostęp do danych. Pro­gram ma upro­ścić pro­ce­du­ry (np. finan­so­wa­nie w posta­ci kwot ryczał­to­wych), roz­sze­rzyć uczest­nic­two kra­jów, któ­re dotąd mniej z nie­go korzy­sta­ły oraz prze­ciw­dzia­łać nie­do­pa­so­wa­niu umiejętności.

Na czym będziemy się koncentrować zgodnie z nowym Programem prac?

 • I – Rynek tworzący innowacje

  Pro­gram prac wpro­wa­dza środ­ki wspie­ra­ją­ce two­rze­nie inno­wa­cji na ryn­ku w for­mie tzw. pierw­szej fazy Euro­pej­skiej Rady ds. Inno­wa­cji (EIC); otwar­tej na inno­wa­cje w każ­dej tech­no­lo­gii lub sek­to­rze, w tym inno­wa­cje, któ­re obej­mu­ją i łączą róż­ne tech­no­lo­gie i sektory.

  Pierw­sza faza EIC będzie wspie­rać inno­wa­cyj­ne fir­my i przed­się­bior­ców w szyb­kim zwięk­sza­niu ska­li dzia­łal­no­ści na pozio­mie euro­pej­skim i glo­bal­nym. Pomo­że rów­nież Euro­pie lepiej uchwy­cić inno­wa­cyj­ne pomy­sły, któ­re mogą stwo­rzyć nowe ryn­ki i wzmoc­nić bazę przemysłową.

  Budżet w wyso­ko­ści 2,7 miliar­da euro łączy ist­nie­ją­ce instru­men­ty: instru­ment MŚP, nagro­dy moty­wa­cyj­ne, FET-Open i Fast Track to Inno­va­tion tak, aby wspie­rać inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty obej­mu­ją­ce róż­ne sek­to­ry i technologie.

  W przy­pad­ku finan­so­wa­nia w ramach instru­men­tu MŚP (w fazie dru­giej: wspar­cie dal­sze­go roz­wo­ju inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów poprzez takie dzia­ła­nia, jak testo­wa­nie, pilo­taż lub zwięk­sza­nie ska­li), Komi­sja pla­nu­je rów­nież wpro­wa­dze­nie wywia­dów bez­po­śred­nich do sys­te­mu oce­ny wniosków.

 • II – Priorytety polityczne

  Pro­gram prac ma na celu uwzględ­nie­nie poli­tycz­nych prio­ry­te­tów Komi­sji poprzez okre­śle­nie ukie­run­ko­wa­nych badań i dzia­łań inno­wa­cyj­nych, któ­re mogą przy­nieść zna­czą­ce skutki.

  „Focus area” zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne wokół czte­rech prio­ry­te­tów politycznych:

  1. Nisko­emi­syj­na i odpor­na na zmia­nę kli­ma­tu przyszłość;
  2. Gospo­dar­ka o obie­gu zamkniętym;
  3. Cyfry­za­cja i trans­for­ma­cja euro­pej­skie­go prze­my­słu i usług;
  4. Secu­ri­ty Union.

   

  1. Budowanie niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne przyszłości

   Budżet w wyso­ko­ści 3,3 mld euro umoż­li­wi reali­zo­wa­nie inwe­sty­cji w bada­nia i inno­wa­cje zgod­ne z cela­mi okre­ślo­ny­mi w poro­zu­mie­niach kli­ma­tycz­nych w Pary­żu, a tak­że zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych (SDG). Będzie wspie­rać opra­co­wy­wa­nie roz­wią­zań mają­cych na celu osią­gnię­cie neu­tral­no­ści węglo­wej i odpor­no­ści na zmia­nę kli­ma­tu w dru­giej poło­wie wieku.

   W ramach tego obsza­ru tema­tycz­ne­go dzia­ła­nia w zakre­sie badań i inno­wa­cji będą wspie­rać wdra­ża­nie unii ener­ge­tycz­nej w Euro­pie. Ponad 2 miliar­dy euro zosta­ną zain­we­sto­wa­ne w czte­ry stra­te­gicz­ne prio­ry­te­ty okre­ślo­ne w komu­ni­ka­cie w spra­wie szyb­sze­go wpro­wa­dza­nia inno­wa­cji w zakre­sie czy­stej ener­gii: odna­wial­ne źró­dła ener­gii, efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną w budyn­kach, mobil­ność i roz­wią­za­nia w zakre­sie maga­zy­no­wa­nia ener­gii. Aku­mu­la­to­ry nowej gene­ra­cji (budżet 200 mln euro) ode­gra­ją zasad­ni­czą rolę w trans­for­ma­cji spo­łe­czeń­stwa w kie­run­ku mniej­szej zależ­no­ści od paliw kopal­nych i rady­kal­nej reduk­cji emisji.

  2. Połączenie korzyści gospodarczych i środowiskowych – gospodarka o obiegu zamkniętym

   Budżet w wyso­ko­ści 941 mln EUR będzie wspie­rać ambit­ny pakiet Komi­sji Euro­pej­skiej doty­czą­cy gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym. Dzię­ki dzia­ła­niom w zakre­sie badań nauko­wych i inno­wa­cji wnie­sio­ny zosta­nie znacz­ny wkład w cele zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu, efek­tyw­ne gospo­da­ro­wa­nie zaso­ba­mi, miej­sca pra­cy i wzrost oraz kon­ku­ren­cyj­ność przemysłu.

  3. Digitalizacja i transformacja europejskiego przemysłu i usług

   Budżet w wyso­ko­ści 1,7 mld EUR obej­mie połą­cze­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych (5G, wydaj­ne prze­twa­rza­nie danych, sztucz­ną inte­li­gen­cję, robo­ty­kę, big data, inter­net rze­czy itp.) z inno­wa­cja­mi w innych dzie­dzi­nach. Celem jest oczy­wi­ście zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści prze­my­sło­wej, wzrost miejsc pra­cy oraz spro­sta­nie wyzwa­niom spo­łecz­nym, takim jak sper­so­na­li­zo­wa­ne zabie­gi medycz­ne, bez­piecz­niej­sza i efek­tyw­niej­sza mobil­ność, bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ścio­we i zrów­no­wa­żo­ne korzy­sta­nie z zaso­bów natu­ral­nych, czyst­sza ener­gia i bez­pie­czeń­stwo. Szcze­gól­ny nacisk zosta­nie poło­żo­ny na cyber­bez­pie­czeń­stwo oraz na wpływ spo­łe­czeń­stwa na trans­for­ma­cję cyfrową.

  4. Zwiększenie skuteczności SECURITY UNION

   Budżet 1 mld EUR przy­czy­ni się do reali­za­cji prio­ry­te­tów Unii w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa, zapo­bie­ga­niu poważ­nej prze­stęp­czo­ści i jej zwal­cza­nie. Cho­dzi tu m.in. o prze­ciw­dzia­ła­nie ter­ro­ry­zmo­wi, popra­wę bez­pie­czeń­stwa gra­nic i ochro­nę infra­struk­tu­ry przed zagro­że­nia­mi, w tym cybe­ra­ta­ka­mi. Bada­nia nad zagro­że­nia­mi bez­pie­czeń­stwa, w szcze­gól­no­ści ter­ro­ry­zmem, cyber­prze­stęp­czo­ścią, klę­ska­mi żywio­ło­wy­mi i kata­stro­fa­mi spo­wo­do­wa­ny­mi przez czło­wie­ka oraz hybry­do­wy­mi zagro­że­nia­mi będą sta­no­wić pod­sta­wę inno­wa­cyj­nej, sku­tecz­nej i sko­or­dy­no­wa­nej reak­cji UE na łago­dze­nie zagro­żeń i ich poten­cjal­ny wpływ na spo­łe­czeń­stwo europejskie.

  5. Migracja

   Jest dodat­ko­wym prio­ry­te­tem poli­tycz­nym, któ­ry otrzy­ma spe­cjal­ne wspar­cie w ramach pro­gra­mu prac. Ponad 200 mln EUR będzie wspie­rać bada­nia nad pod­sta­wo­wy­mi przy­czy­na­mi nie­le­gal­nej migra­cji, zarzą­dza­niem migra­cją i inte­gra­cją migran­tów w spo­łe­czeń­stwach przyjmujących.

 • III – Wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie badań i innowacji

  Pro­gram (budżet ponad 1 mld EUR) obej­mu­je oko­ło 30 pro­jek­tów prze­wod­nich, doty­czą­cych tema­tów poświę­co­nych współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej w obsza­rach obo­pól­nych korzy­ści. Są to na przykład:

  • Kana­da – sper­so­na­li­zo­wa­na medycyna;
  • Afry­ka – żyw­ność, bez­pie­czeń­stwo żywie­nio­we i rol­nic­two, ener­gia odnawialna;
  • USA, Japo­nia, Korea Płd., Sin­ga­pur i Austra­lia – auto­ma­ty­za­cja trans­por­tu drogowego;
  • COP21 – wspar­cie dzia­łań zwią­za­nych ze zmia­ną klimatu;
  • Indie – wyzwa­nia zwią­za­ne z wodą;
  • Rosja – infra­struk­tu­ra badawcza;
  • Wie­lu part­ne­rów mię­dzy­na­ro­do­wych – bez­piecz­na nanotechnologia.

Film o Programie Horyzont 2020

Opublikowano w: Aktualności