Skocz do treści →

Mapa pomocy regionalnej na lata 2021–2027

Z począt­kiem 2022 roku w życie weszły nowe zasa­dy pomo­cy regio­nal­nej dla Polski.
Poni­żej przed­sta­wia­my naj­now­sze mapy dla Pol­ski i Mazowsza.
Jak wia­do­mo jest to mapa, z któ­rej wyni­ka inten­syw­ność dofi­nan­so­wa­nia (pro­cent kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych) pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych, moż­li­we­go do uzy­ska­nia przez pod­miot w zależ­no­ści od regio­nu, w któ­rym fir­ma pro­wa­dzi dzia­łal­ność i reali­zu­je projekt.
MSP (małe i śred­nie fir­my) otrzy­mu­je w tym zakre­sie pre­mię: śred­nie przed­się­bior­stwa mogą liczyć na pod­nie­sie­nie przed­sta­wio­nej na mapie inten­syw­no­ści o 10 punk­tów pro­cen­to­wych, a małe i mikro- o 20.
Poni­żej przed­sta­wia­my naj­now­szą mapę dla Pol­ski i Mazowsza.
Dodat­ko­wo nie­któ­re woje­wódz­twa będą mogły otrzy­mać do 10 punk­tów pro­cen­to­wych z Fun­du­szu Spra­wie­dli­wej Trans­for­ma­cji (wię­cej infor­ma­cji o Fun­du­szu: https://​tiny​.pl/​9​1​z64)
Nowa mapa ma zasto­so­wa­nie dla umów o dofi­nan­so­wa­nie zawar­tych od 1 stycz­nia 2022 roku.

Opublikowano w: Aktualności