Skocz do treści →

Dotacje na projekty medyczne

Projekty medyczne w Horyzoncie 2020

W Komi­sji Euro­pej­skiej wciąż trwa­ją kon­sul­ta­cje nad Pro­gra­ma­mi Pra­cy Hory­zon­tu 2020 na lata 2018–2020, któ­re w osta­tecz­nym kształ­cie mają być opu­bli­ko­wa­ne w paź­dzier­ni­ku 2017 r.

Są oczy­wi­ście dostęp­ne pro­jek­ty pro­gra­mów w wer­sjach robo­czych. Dzię­ki temu może­my pra­co­wać kon­cep­cyj­nie nad pomy­sła­mi naszych Part­ne­rów i Klientów.

Jed­nym z istot­nych obsza­rów wspar­cia w ramach tzw. Pierw­sze­go Wyzwa­nia Spo­łecz­ne­go jest „Zdro­wie, zmia­ny demo­gra­ficz­ne i dobre samo­po­czu­cie”. Mamy tu dwa głów­ne tematy:

I. Wyższy poziom usług medycznych i lepsza opieka, wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój w sektorze zdrowia (BHC)

Budżety:

 • 414 mln EUR na 2018 r.
 • 507 mln EUR na 2019 r.

Priorytety:

 1. Medy­cy­na spersonalizowana
  • opra­co­wa­nie bio­mar­ke­rów i tera­pii kombinowanych;
 2. Inno­wa­cyj­na bran­ża zdro­wia i opieki
  • roz­wój inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii opar­tych na pro­ce­sach regeneracyjnych,
  • budo­wa­nie inno­wa­cyj­nych plat­form dla zaawan­so­wa­nych terapii,
  • wdro­że­nie sekwen­cjo­no­wa­nia kolej­nej gene­ra­cji w ruty­no­wej diagnostyce;
 3. Cho­ro­by zakaź­ne i popra­wa glo­bal­ne­go zdrowia
  • opty­ma­li­za­cja narzę­dzi do wykry­wa­nia i nadzoru,
  • opra­co­wa­nie kon­cep­cji bar­dziej sku­tecz­nej pro­fi­lak­ty­ki i (lub) leczenia,
  • roz­wój już ist­nie­ją­cych i poten­cjal­nych pre­pa­ra­tów: leków i szczepionek;
 4. Inno­wa­cyj­ne zin­te­gro­wa­ne sys­te­my usług medycz­nych i opiekuńczych
  • wdro­że­nie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nej medy­cy­ny w opie­ce zdrowotnej,
  • popra­wa meto­do­lo­gii oce­ny tech­no­lo­gii medycznych,
  • opra­co­wa­nie nowych podejść ukie­run­ko­wa­nych na pacjen­ta oraz opie­kę nad nim;
 5. Ana­li­za wpły­wu czyn­ni­ków śro­do­wi­ska na zdro­wie i dobre samopoczucie
  • opra­co­wa­nie nowych metod testo­wa­nia i badań przesiewowych,
  • oce­na oddzia­ły­wa­nia śro­do­wi­ska na zdrowie.

II. Cyfrowa transformacja w sektorze zdrowia i opieki (DTH), w tym wspieranie innowacji w dziedzinie e‑zdrowia, mobilnego zdrowia (mHealth) i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

Budżety:

 • 90 mln EUR na 2018 r.
 • 107,5 mln EUR na 2019 r.

Priorytety:

 1. Lep­szy dostęp do opie­ki zdro­wot­nej dla pacjentów
  • wpro­wa­dza­nie inno­wa­cyj­nych narzę­dzi do szyb­szych, sku­tecz­nych i bez­piecz­nych metod zdal­nej dia­gno­zy i lecze­nia pacjentów,
  • iden­ty­fi­ko­wa­nie kore­la­cji mię­dzy rze­czy­wi­sty­mi wskaź­ni­ka­mi i postę­pa­mi w zakre­sie zapa­da­nia / postę­pu cho­ro­by itd.
 2. Zapew­nie­nie trwa­ło­ści sys­te­mów opie­ki zdro­wot­nej i opie­ki zdrowotnej
  • opra­co­wa­nie inte­li­gent­nych roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych sta­rze­nie się społeczeństwa
  • opra­co­wy­wa­nie i spraw­dza­nie narzę­dzi pro­gra­mo­wych umoż­li­wia­ją­cych sper­so­na­li­zo­wa­ną dia­gno­sty­kę i leczenie
  • stan­da­ry­zo­wa­nie sys­te­mów zarzą­dza­nia zdro­wiem i reje­stra­mi medycz­ny­mi w całej Euro­pie, Wiel­ko­ska­lo­wych pilo­tów inno­wa­cji cyfro­wych itd.

Projekty medyczne – specyfika Programu Horyzont 2020 w latach 2018–2020

Pro­jek­to­wa­ne pro­gra­my w więk­szym stop­niu niż to było dotych­czas uwzględ­nia­ją wspar­cie dla badań na wcze­śniej­szym pozio­mie goto­wo­ści tech­no­lo­gicz­nej. Bio­rąc więc pod uwa­gę poziom dofi­nan­so­wa­nia (100%), jest to dobra wia­do­mość zarów­no dla naukow­ców jak i ryn­ku (a zwłasz­cza MŚP), ponie­waż zawsze pro­jek­ty muszą zmie­rzać do komer­cyj­ne­go zasto­so­wa­nia wypra­co­wa­nych roz­wią­zań. Podob­nie jak to było w latach 2016–2017, tema­ty nie są defi­nio­wa­ne ze wzglę­du na kon­kret­ne jed­nost­ki cho­ro­bo­we, ale bar­dziej według dzie­dzi­ny i wyma­ga­ją sku­tecz­niej­sze­go wyko­rzy­sta­nia ist­nie­ją­cych zaso­bów i danych do ana­li­zy wie­lu warstw już posia­da­nych informacji.

Z dru­giej stro­ny, w odnie­sie­niu do tema­tów obję­tych tema­ty­ką „Trans­for­ma­cja cyfro­wa w sfe­rze zdro­wia i opie­ki”, ten­den­cja ta prze­su­wa się w inny spo­sób – cho­dzi o wspie­ra­nie eks­pe­ry­men­tów pilo­ta­żo­wych w celu prze­te­sto­wa­nia wdro­że­nia roz­wią­zań cyfro­wych na dużą ska­lę. Takie pro­jek­ty mają uła­twić unij­ną nor­ma­li­za­cję i połą­cze­nie cyfro­wej prze­strze­ni kosmicz­nej, któ­ra jest zgod­na z kil­ko­ma prio­ry­te­ta­mi Komi­sji: połą­czo­nym jed­no­li­tym ryn­kiem cyfro­wym, ini­cja­ty­wą w spra­wie euro­pej­skiej chmu­ry i ini­cja­ty­wą na rzecz swo­bod­ne­go prze­pły­wu danych. W odnie­sie­niu do part­nerstw mię­dzy­na­ro­do­wych, niniej­szy pro­gram robo­czy zawie­ra rów­nież kil­ka tema­tów wyma­ga­ją­cych stra­te­gicz­nej współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi spo­za UE np. w Ame­ry­ce Łaciń­skiej, Afry­ce, Chi­nach, Kana­dzie i Rosji.

Rola Grantlandu w tworzeniu projektów medycznych w Programie Horyzont 2020

Pro­jek­ty w Hory­zon­cie 2020 mogą liczyć na bar­dzo efek­tyw­ne i atrak­cyj­ne wspar­cie finan­so­we. Jed­nak stwo­rze­nie dobre­go pro­jek­tu dosto­so­wa­ne­go do licz­nych wyma­gań i zasad oraz zło­że­nie kon­ku­ren­cyj­nej doku­men­ta­cji apli­ka­cyj­nej jest dużym wyzwa­niem. Gran­tland poma­ga gru­pom badaw­czym i inno­wa­cyj­nym fir­mom roz­wi­jać ich inno­wa­cyj­ne pomy­sły i two­rzyć dobre projekty.

Poma­ga­my w defi­nio­wa­niu wła­ści­wych rela­cji, budo­wa­niu kon­ku­ren­cyj­nych (publicz­nych i pry­wat­nych) kon­sor­cjów oraz wspie­ra­my przy pisa­niu i zarzą­dza­niu projektem.

Zwłasz­cza ambit­ne przed­się­wzię­cia wyma­ga­ją cza­su, aby je dobrze przy­go­to­wać. Pierw­szy ter­min w pro­gra­mie Zdro­wie pla­no­wa­ny jest na luty 2018 r., a pozo­sta­łe nabo­ry odbę­dą się w kwiet­niu. Zapra­sza­my więc już teraz do kon­tak­tu z nami!

Opublikowano w: Aktualności