Skocz do treści →

Oferta

Zle­ce­nieCena
Kon­sul­ting finan­so­wy w zakre­sie przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji inwe­sty­cji lub inne­go pro­jek­tu roz­wo­jo­we­go – kom­plek­so­wa usłu­ga świad­czo­na okre­so­wo (mini­mum 5 miesięcy)dla MŚP roz­li­cza­nie ryczał­tem mie­sięcz­nym – 1.000 Euro,
inne orga­ni­za­cje – ryczałt kal­ku­lo­wa­ny w odnie­sie­niu do budże­tu inwestycji
Inwe­sty­cja – obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu apli­ku­ją­ce­go o dotacjędla MŚP ryczałt od 3.000 do 10.000 Euro oraz od 4% do 10% war­to­ści dota­cji jako suc­cess fee
inne orga­ni­za­cje – ryczałt kal­ku­lo­wa­ny w odnie­sie­niu do budże­tu inwestycji
Przed­się­wzię­cie badaw­czo-roz­wo­jo­we – obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu apli­ku­ją­ce­go o dotacjędla MŚP ryczałt od 4.000 do 10.000 Euro oraz od 4% do 10% war­to­ści dota­cji jako suc­cess fee
inne orga­ni­za­cje – ryczałt kal­ku­lo­wa­ny w odnie­sie­niu do budże­tu prac badawczych
Przed­się­wzię­cie badaw­czo-roz­wo­jo­we – obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go w konsorcjumryczałt 10.000 Euro oraz od 4% do 10% war­to­ści dotacji 
Dzia­ła­nia mięk­kie z zakre­su szko­leń, edu­ka­cji, doradz­twa, akty­wi­za­cji spo­łecz­nej, pro­mo­cji, kul­tu­ry, zdro­wia, spor­tu – obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu apli­ku­ją­ce­go o dotacjędla MŚP ryczałt od 1.000 do 5.000 Euro oraz od 4% do 10% war­to­ści dota­cji jako suc­cess fee
inne orga­ni­za­cje – ryczałt kal­ku­lo­wa­ny w odnie­sie­niu do budże­tu przedsięwzięcia
Kon­cep­cja finan­so­wa­nia inwe­sty­cji z uwzględ­nie­niem dotacji1.000 Euro
Kom­plek­so­wa kon­cep­cja rewitalizacyjnaod 2.000 Euro
Obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu apli­ku­ją­ce­go o dofinansowanie4% – 12% war­to­ści pozy­ska­nej dotacji/​kapitału
Opra­co­wa­nie agen­dy badawczej2.000 – 4.000 Euro
Doradz­two HR i Headhun­ting per­so­ne­lu nauko­we­go, tech­no­lo­gicz­ne­go oraz w zakre­sie zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi i ich rozliczania3.000 – 10.000 Euro
Pozy­ska­nie finan­so­wa­nia kapi­ta­ło­we­go i zwrot­ne­go: pożycz­ki, fun­du­sze VC, anio­ło­wie biznesu3% – 10% uru­cho­mio­ne­go finansowania
Biz­nes Plan
Stu­dium wykonalności
Pro­gram restrukturyzacji
3.000 – 10.000 Euro
Roz­li­cza­nie dotacji2% – 5% dofi­nan­so­wa­nych kosz­tów kwalifikowanych

Do poda­nych powy­żej cen nale­ży doli­czyć poda­tek VAT.