Skocz do treści →

Szanowni Klienci, Partnerzy i Współpracownicy,


Oferteo najlepsi 2023

Mam zaszczyt poin­for­mo­wać Pań­stwa, że zgod­nie z przy­ję­tą w 2016 roku stra­te­gią roz­wo­ju naszej struk­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej zapro­jek­to­wa­ną na okres reali­za­cji i trwa­ło­ści budże­tu Unii Euro­pej­skiej na lata 2014–2020, aktu­al­nie, już w kolej­nym okre­sie 2021–2027, dzia­ła­my jako: 

 

 

 

 

 

 

orga­ni­za­cja oto­cze­nia biz­ne­su (IOB) FN Sp. z o.o. non-pro­fit z misją wspie­ra­nia pol­skiej przed­się­bior­czo­ści.  Celem spół­ki non-pro­fit jest sze­ro­ko rozu­mia­ne wspar­cie biz­ne­su, reali­zo­wa­ne poprzez:

  • wspo­ma­ga­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w for­mie pro­mo­cji i inku­ba­cji przed­się­bior­czo­ści ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem małych i śred­nich firm,
  • akty­wi­za­cję roz­wo­ju regio­nów pery­fe­ryj­nych lub dotknię­tych kry­zy­sem strukturalnym,
  • trans­fer technologii,
  • dostar­cza­nie usług proinnowacyjnych,
  • akty­wi­za­cję przed­się­bior­czo­ści aka­de­mic­kiej i współ­pra­cy nauki z biznesem.

 

Nato­miast Gran­tland Sp. z o.o. to fir­ma komer­cyj­na z kon­se­kwent­nie reali­zo­wa­ną eks­pan­sją ryn­ko­wą, dedy­ko­wa­na przede wszyst­kim pro­jek­tom finan­so­wa­nym z fun­du­szy struk­tu­ral­nych i przed­się­wzię­ciom międzynarodowym.

Wię­cej fil­mów na naszym kana­le YouTu­be.

Pozyskiwanie dotacji

Źró­dła finan­so­wa­nia udo­stęp­nio­ne Pol­sce ze wzglę­du na jej akce­sję do Unii Euro­pej­skiej, wyko­rzy­sty­wa­ne poprzez reali­za­cję dzia­łań zgod­nych z odpo­wied­ni­mi pro­gra­ma­mi w kolej­nym unij­nym okre­sie budże­to­wym na lata 2021–2027, dają spek­ta­ku­lar­ne szan­se zaspo­ko­je­nia potrzeb inwe­sty­cyj­nych przedsiębiorców.

Jed­nak zawi­łość sys­te­mu dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji z fun­du­szy euro­pej­skich, a tak­że kra­jo­wych, jak rów­nież wyso­kie kosz­ty zatrud­nie­nia wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, zaj­mu­ją­cej się sku­tecz­nie spra­wa­mi z zakre­su kon­sul­tin­gu, inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, rachun­ko­wo­ści zarząd­czej, czy po pro­stu pro­wa­dze­nia i roz­li­cza­nia inwe­sty­cji i pro­jek­tów roz­wo­jo­wych, spra­wia­ją, że wła­ści­cie­le i mene­dże­ro­wie powin­ni zle­cać obsłu­gę wyspe­cja­li­zo­wa­nym fir­mom z kom­pe­ten­cja­mi i dorob­kiem w tym zakresie.

Sta­no­wi­my doświad­czo­ny i efek­tyw­ny zespół kon­sul­tan­tów, eks­per­tów i ana­li­ty­ków, któ­rzy dora­dza­ją jak pozy­skać fun­du­sze. Obsłu­gu­je­my kom­plek­so­wo dota­cje, wej­ścia kapi­ta­ło­we, pożycz­ki i porę­cze­nia na roz­wój i wdro­że­nia. Dla firm, kon­sor­cjów biz­ne­so­wych i nauko­wych, jed­no­stek samo­rzą­do­wych, szkół, uczel­ni i insty­tu­tów, szpi­ta­li, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, kla­strów, kościo­łów i związ­ków wyznaniowych.

Zaj­mu­je­my się głów­nie inwe­sty­cja­mi w infra­struk­tu­rę słu­żą­cą nowym tech­no­lo­giom: medycz­ną, ener­ge­tycz­ną, edu­ka­cyj­ną, tury­stycz­ną, miesz­ka­nio­wą, badawczo–rozwojową, kul­tu­ral­ną, spo­łecz­ną oraz teleinformatyczną.

Wspie­ra­my mana­ge­rów reali­zu­ją­cych pro­jek­ty inwe­sty­cyj­ne mają­ce na celu wdra­ża­nie inno­wa­cji pro­duk­to­wych, usłu­go­wych, tech­no­lo­gicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i finansowych.

Dla­te­go wła­ści­cie­le i mene­dże­ro­wie powin­ni zle­cać obsłu­gę pro­jek­tów wła­śnie nam.

Zapra­sza­my!

z powa­ża­niem
Agniesz­ka Durka
pre­zes Zarządu