Skocz do treści →

Tag: dotacje

Dotacje Horyzont 2020

Hory­zont 2020 to pro­gram Komi­sji Euro­pej­skiej – naj­więk­sze unij­ne dota­cje do badań i inno­wa­cji w histo­rii. Jest reali­zo­wa­ny za pomo­cą wie­lo­let­nich pro­gra­mów roboczych.

Pro­gram prac w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020 obej­mu­ją­cy lata budże­to­we 2018, 2019 i 2020 to budżet w wyso­ko­ści oko­ło 30 miliar­dów euro…

Komentowanie jest wyłączone.

Szansa dla innowacyjnych firm motoryzacyjnych – dotacje

Dota­cje na inno­wa­cje moto­ry­za­cyj­ne – INNOMOTO To nowy pro­gram sek­to­ro­wy – dota­cje na inno­wa­cje moto­ry­za­cyj­ne, dla pol­skiej bran­ży auto­mo­ti­ve. NCBiR ogło­si­ło pierw­szy nabór. INNOMOTO to szan­sa dla firm moto­ry­za­cyj­nych, które…

Komentowanie jest wyłączone.

Dotacje na inwestycje dla firm w łódzkim

Łódz­kie Cen­trum Obsłu­gi Przed­się­bior­cy wła­śnie ogło­si­ło kolej­ny nabór wnio­sków o dota­cje dla mikro‑, małych i śred­nich firm. Cho­dzi o Dzia­ła­nie II.3: Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści MŚP w ramach Osi prio­ry­te­to­wej II: Inno­wa­cyj­na i kon­ku­ren­cyj­na gospo­dar­ka RPO WŁ 2014–2020…

Komentowanie jest wyłączone.