Skocz do treści →

Dotacje na inwestycje dla firm w łódzkim

Nowy nabór wniosków o dotacje dla firm

Łódz­kie Cen­trum Obsłu­gi Przed­się­bior­cy wła­śnie ogło­si­ło kolej­ny nabór wnio­sków o dota­cje dla mikro‑, małych i śred­nich firm. Cho­dzi o Dzia­ła­nie II.3: Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści MŚP w ramach Osi prio­ry­te­to­wej II: Inno­wa­cyj­na i kon­ku­ren­cyj­na gospo­dar­ka RPO WŁ 2014–2020.

Dotacje dla firm w województwie łódzkim

Celem dzia­ła­nia jest zwięk­szo­ne zasto­so­wa­nie inno­wa­cji w przed­się­bior­stwach sek­to­ra MŚP, któ­re przy­czy­ni się do pod­wyż­sze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści oraz roz­wo­ju przed­się­biorstw w woje­wódz­twie łódzkim.

Dotacje na inwestycje

Fir­my będą mogły wziąć dota­cje na pro­jek­ty zwią­za­ne z roz­bu­do­wą, zmia­ną pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go, zmia­ną spo­so­bu świad­cze­nia usług lub prze­mia­na­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi, w tym wspie­ra­ne mogą być przed­się­wzię­cia w zakre­sie sto­so­wa­nia przez MŚP tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych (TIK).

dotacje w łódzkim - przystanek tramwajowy

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • wdro­że­nie lub zakup i wdro­że­nie wyni­ków prac B+R,
  • wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów, pro­ce­sów wytwa­rza­nia pro­duk­tów lub świad­cze­nia usług, w tym ekoinnowacje.

Na dota­cje mogą liczyć pro­jek­ty doty­czą­ce inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w obrę­bie pro­duk­tu (inno­wa­cja pro­duk­to­wa) lub pro­ce­su (inno­wa­cja pro­ce­so­wa). Dodat­ko­wym efek­tem pro­jek­tu może być wpro­wa­dze­nie nowych roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych lub mar­ke­tin­go­wych jed­nak nie o te rodza­je inno­wa­cji chodzi.

Czym jest innowacja?

Przez inno­wa­cję nale­ży tu rozu­mieć wpro­wa­dze­nie do prak­ty­ki w gospo­dar­ce nowe­go lub zna­czą­co ulep­szo­ne­go roz­wią­za­nia w odnie­sie­niu do pro­duk­tu (towa­ru lub usłu­gi), pro­ce­su, mar­ke­tin­gu lub orga­ni­za­cji. Moż­na rozróżnić:

  • inno­wa­cję pro­duk­to­wą – ozna­cza­ją­cą wpro­wa­dze­nie na rynek przez dane przed­się­bior­stwo nowe­go towa­ru lub usłu­gi lub zna­czą­ce ulep­sze­nie ofe­ro­wa­nych uprzed­nio towa­rów i usług w odnie­sie­niu do ich cha­rak­te­ry­styk lub przeznaczenia;
  • inno­wa­cję pro­ce­so­wą – ozna­cza­ją­cą wpro­wa­dze­nie do prak­ty­ki w przed­się­bior­stwie nowych lub zna­czą­co ulep­szo­nych metod pro­duk­cji lub dostawy;
  • inno­wa­cję mar­ke­tin­go­wą – ozna­cza­ją­cą zasto­so­wa­nie nowej meto­dy mar­ke­tin­go­wej obej­mu­ją­cej zna­czą­ce zmia­ny w wyglą­dzie pro­duk­tu, jego opa­ko­wa­niu, pozy­cjo­no­wa­niu, pro­mo­cji, poli­ty­ce ceno­wej lub mode­lu biz­ne­so­wym, wyni­ka­ją­cej z nowej stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej przedsiębiorstwa;
  • inno­wa­cję orga­ni­za­cyj­ną – pole­ga­ją­cą na zasto­so­wa­niu w przed­się­bior­stwie nowej meto­dy orga­ni­za­cji jego dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej, nowej orga­ni­za­cji miejsc pra­cy lub nowej orga­ni­za­cji rela­cji zewnętrznych.

Wdra­ża­ne w ramach pro­jek­tu inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie nie może być sto­so­wa­ne w woje­wódz­twie łódz­kim dłu­żej niż 3 lata. Oce­na będzie doko­ny­wa­na na pod­sta­wie przed­sta­wio­nych przez wnio­sko­daw­cę infor­ma­cji potwier­dza­ją­cych inno­wa­cyj­ność pro­jek­tu, zawar­tych we wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie, opi­nii o inno­wa­cyj­no­ści lub załą­czo­nych doku­men­tach takich jak: wyni­ki badań, publi­ka­cje nauko­we, doku­men­ty paten­to­we, doku­men­ty sta­ty­stycz­ne i inne, któ­re pozwo­lą na wery­fi­ka­cję speł­nie­nia niniej­sze­go kryterium.

Informacje dodatkowe

W przy­pad­ku pro­jek­tu pole­ga­ją­ce­go na inwe­sty­cji w efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną oce­nie pod­le­gać będzie czy pla­no­wa­ne działania:

  • zosta­ły ziden­ty­fi­ko­wa­ne na pod­sta­wie audy­tu energetycznego;
  • doty­czą m.in. zmniej­sze­nia strat ener­gii, cie­pła, wody w sto­so­wa­nych pro­ce­sach technologicznych;
  • sta­no­wią ele­ment więk­sze­go projektu.

Pro­jekt musi być reali­zo­wa­ny w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych woje­wódz­twa łódzkiego.

Mini­mal­ny budżet pro­jek­tu to 200.000,00 PLN.

Wyso­kość dota­cji dla małej fir­my – do 55%.

Przyj­mo­wa­nie wnio­sków roz­po­czy­na się 30 wrze­śnia, a koń­czy 10 listo­pa­da 2016 r.

Opublikowano w: Aktualności