Skocz do treści →

Szansa dla innowacyjnych firm motoryzacyjnych – dotacje

Dotacje na innowacje motoryzacyjne – INNOMOTO

To nowy pro­gram sek­to­ro­wy – dota­cje na inno­wa­cje moto­ry­za­cyj­ne, dla pol­skiej bran­ży auto­mo­ti­ve. NCBiR ogło­si­ło pierw­szy nabór.

INNO­MO­TO to szan­sa dla firm moto­ry­za­cyj­nych, któ­re z dota­cji na pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we mogą dofi­nan­so­wać roz­wój wła­snych, inno­wa­cyj­nych pomysłów.

Porozumienie na rzecz sektora motoryzacyjnego

Pro­gram został zaini­cjo­wa­ny przez Poro­zu­mie­nie na rzecz sek­to­ro­we­go pro­gra­mu badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych „INNO­MO­TO” w skład któ­re­go wchodzą:

Agenda badawcza

Obsza­ry badaw­cze, na któ­rych sku­piać się będą dzia­ła­nia Pro­gra­mu Sek­to­ro­we­go INNO­MO­TO to:

  • Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie pro­duk­cji, rege­ne­ra­cji, odzy­sku i recyklingu,
  • Inno­wa­cyj­ne pojaz­dy i napędy,
  • Inno­wa­cyj­ne czę­ści, kom­po­nen­ty i sys­te­my do zasto­so­wa­nia w pojazdach.
Pieniądze dla branży automotive
Dota­cje na inno­wa­cje motoryzacyjne

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z peł­ną Agen­dą badaw­czą pro­gra­mu zawie­ra­ją­cą tema­ty prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, któ­re mogą liczyć na dota­cje.  Agen­da może tak­że stać się zna­ko­mi­tą inspi­ra­cją do usys­te­ma­ty­zo­wa­nia fir­mo­wych pomy­słów na inno­wa­cje i zde­fi­nio­wa­nia we wła­ści­wej kate­go­rii pro­jek­tów B+R.  Zwłasz­cza, że nabór został wła­śnie ogło­szo­ny i będzie trwał do 21 listo­pa­da 2016 r.

Warunki konkursu

Mini­mal­na war­tość kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych pro­jek­tu dofi­nan­so­wa­ne­go w ramach kon­kur­su wyno­si 1 mln PLN.

Mak­sy­mal­na war­tość kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych pro­jek­tu dofi­nan­so­wa­ne­go w ramach kon­kur­su wyno­si 20 mln PLN.

Dofi­nan­so­wa­nie do 85% war­to­ści pro­jek­tu zgod­nie z zasa­da­mi opi­sa­ny­mi w regu­la­mi­nie kon­kur­su.

Dodat­ko­we infor­ma­cje o kon­kur­sie znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju.

Opublikowano w: Aktualności