Skocz do treści →

Tag: łódzkie

Dotacje na inwestycje dla firm w łódzkim

Łódz­kie Cen­trum Obsłu­gi Przed­się­bior­cy wła­śnie ogło­si­ło kolej­ny nabór wnio­sków o dota­cje dla mikro‑, małych i śred­nich firm. Cho­dzi o Dzia­ła­nie II.3: Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści MŚP w ramach Osi prio­ry­te­to­wej II: Inno­wa­cyj­na i kon­ku­ren­cyj­na gospo­dar­ka RPO WŁ 2014–2020…

Komentowanie jest wyłączone.