Skocz do treści →

Szanowni Klienci, Partnerzy i Współpracownicy,

Mam zaszczyt poin­for­mo­wać Pań­stwa, że w dniu 30 czerw­ca 2016 roku FINRYAN Nie­pod­le­gło­ści Sp. z o.o. zmie­nił swój cha­rak­ter i nazwę. Stał się spół­ką non-pro­fit i przy­jął nazwę FN Sp. z o.o.

logo FN Sp. z o.o. d. FINRYAN Niepodległości

Nowa nazwa i dzia­ła­nie z nową misją wspie­ra­nia pol­skiej przed­się­bior­czo­ści to ele­men­ty dłu­go­ter­mi­no­wej stra­te­gii roz­wo­ju Spół­ki jako orga­ni­za­cji oto­cze­nia biz­ne­su.

Jako FINRYAN na pol­skim ryn­ku dzia­ła­li­śmy od 1989 roku; począt­ko­wo jako część spół­ki z kapi­ta­łem ame­ry­kań­skim i udzia­łem ówcze­sne­go Ban­ku Roz­wo­ju Eks­por­tu, a od trzy­na­stu lat jako odręb­na fir­ma – FINRYAN Nie­pod­le­gło­ści – zaj­mu­ją­ca się doradz­twem finan­so­wym i pozy­ski­wa­niem fun­du­szy, w tym dota­cji.

Celem spół­ki non-pro­fit FN Sp. z o.o. jest sze­ro­ko rozu­mia­ne wspar­cie biz­ne­su, reali­zo­wa­ne poprzez:

  • wspo­ma­ga­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w for­mie pro­mo­cji i inku­ba­cji przed­się­bior­czo­ści ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem małych i śred­nich firm,
  • akty­wi­za­cję roz­wo­ju regio­nów pery­fe­ryj­nych lub dotknię­tych kry­zy­sem struk­tu­ral­nym,
  • trans­fer tech­no­lo­gii,
  • dostar­cza­nie usług pro­in­no­wa­cyj­nych,
  • akty­wi­za­cję przed­się­bior­czo­ści aka­de­mic­kiej i współ­pra­cy nauki z biz­ne­sem.

logo Grantland Sp. z o.o.

Dotych­cza­so­wą dzia­łal­ność biz­ne­so­wą i dal­szą eks­pan­sję ryn­ko­wą przej­mu­je nowo utwo­rzo­na prze­ze mnie fir­ma Gran­tland Sp. z o.o., dedy­ko­wa­na przede wszyst­kim pro­jek­tom finan­so­wa­nym z fun­du­szy struk­tu­ral­nych i przed­się­wzię­ciom mię­dzy­na­ro­do­wym.

Dzię­ku­ję za te nie­zwy­kłe dwa­dzie­ścia sie­dem lat i wie­rzę, że dal­sza współ­pra­ca z nami będzie dla Pań­stwa gwa­ran­cją suk­ce­su.

Z życze­nia­mi wspól­nych suk­ce­sów -

Agniesz­ka Dur­ka
pre­zes Zarzą­du

Pozyskiwanie dotacji

Źró­dła finan­so­wa­nia udo­stęp­nio­ne Pol­sce ze wzglę­du na jej akce­sję do Unii Euro­pej­skiej, wyko­rzy­sty­wa­ne poprzez reali­za­cję dzia­łań zgod­nych z odpo­wied­ni­mi pro­gra­ma­mi w unij­nym w kolej­nym okre­sie budże­to­wym na lata 2014–2020, dają spek­ta­ku­lar­ne szan­se zaspo­ko­je­nia potrzeb inwe­sty­cyj­nych przed­się­bior­ców. Euro­pej­ski Fun­dusz Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go zasi­la­ją­cy pro­jek­ty inwe­sty­cyj­ne jest źró­dłem finan­so­wa­nia pro­gra­mów regio­nal­nych i kra­jo­wych.

Jed­nak zawi­łość sys­te­mu dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji z fun­du­szy euro­pej­skich, a tak­że kra­jo­wych, jak rów­nież wyso­kie kosz­ty zatrud­nie­nia wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, zaj­mu­ją­cej się spra­wa­mi z zakre­su ana­li­zy finan­so­wej, ope­ra­cji finan­so­wych, zamó­wień publicz­nych, czy pro­wa­dze­nia i roz­li­cza­nia inwe­sty­cji, spra­wia­ją, że mene­dże­ro­wie powin­ni zle­cać obsłu­gę wyspe­cja­li­zo­wa­nym fir­mom z doświad­cze­niem w tym zakre­sie.

Fir­mom takim jak my – jak FN Sp. z o.o. (d. FINRYAN Nie­pod­le­gło­ści), jak Gran­tland Sp. z o.o.