Skocz do treści →

Koronawirus – Grantland w trybie „home office”

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku z zagro­że­niem koro­na­wi­ru­sem od ponie­dział­ku 16 mar­ca duża część nasze­go zespo­łu prze­cho­dzi na tryb pra­cy zdal­nej (tele­pra­ca z domu).

Biu­ro tak­że dzia­ła – będzie­my dyżu­ro­wać.

Nato­miast pra­ce mery­to­rycz­ne nad pro­jek­ta­mi, warsz­ta­ty, dys­ku­sje nad reko­men­da­cja­mi, opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji, przy­go­to­wa­nia do pane­li itp. będzie­my reali­zo­wać w sto­so­wa­nym przez nas już od dłuż­sze­go cza­su try­bie tele­kon­fe­ren­cji.

Jeże­li macie Pań­stwo jakie­kol­wiek pre­fe­ren­cje odno­śnie tech­no­lo­gii i narzę­dzi tele­kon­fe­ren­cyj­nych, pro­si­my o infor­ma­cję. Doło­ży­my wszel­kich sta­rań, żeby dosto­so­wać się do Pań­stwa moż­li­wo­ści.

Opublikowano w: Aktualności